Instrukcja dla grupy MBM

 

 

PRODUCENT:   SEMI Elektronik Andrzej Pietrzak

Polska,  53-201  Wrocław,  ul. Hallera 103/11   tel. +48-509-360-178

http:  www.semi.blatnitest.pl      e-mail:  semi@semi.blatnitest.pl       prod@semi.blatnitest.pl

 

 

KARTA GWARANCYJNA

 

 

TYP  PROSTOWNIKA:    MBM …………………… 

 

OKRES  GWARANCJI  24 MIESIĄCE ( od daty sprzedaży )

OKRES  GWARANCJI  36 MIESIĄCY ( od daty produkcji )

 

 

 

 

 

 

………………………..                       ………………………..                           ………………………………………….

       Data produkcji                              Data sprzedaży                                        Pieczątka i podpis sprzedawcy

 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania prostownika należy  koniecznie  zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania tego prostownika.

 

 

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Prostowniki ze sterownikiem mikroprocesorowym, zaliczane do rodziny prostowników inteligentnych („smart”), stanowią najnowszą i najnowocześniejszą linię prostowników produkcji naszej firmy. Przeznaczone są one do szybkiego, bezpiecznego i precyzyjnego ładowania akumulatorów ołowiowych zarówno standardowych, jak i bezobsługowych  wapniowych i żelowych, wykonanych w technologii AGM, VRLA itp. Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego wraz z unikatowym, oryginalnym, samouczącym się programem ładowania akumulatora uzyskano szereg właściwości eksploatacyjnych dotychczas zupełnie nieosiągalnych w prostownikach tradycyjnych, standardowych, bez „elektroniki” m. in.:

 

Uwaga: parametry podano dla akumulatorów 12 V, natomiast dla akumulatorów 24 V – należy
je pomnożyć przez 2, dla 36 V – przez 3, a dla 48 V – przez 4.

 

 1. możliwość bezpiecznego ładowania akumulatora bez konieczności jego odłączania od instalacji
  1. elektrycznej samochodu, dzięki następującym rozwiązaniom:
  2. po wykryciu akumulatora prostownik włącza ładowanie z opóźnieniem 2 sekund,
  3. stabilizacji napięcia ładowania na wartości albo 15.8 albo 14.5 V – wybierane przełącznikiem,
  4. odłączenie prostownika może nastąpić przy zgaszonej diodzie „ŁADOWANIE” lub tradycyjnie poprzez odłączenie prostownika od sieci 230 V, w obu przypadkach nie występują przepięcia, najbardziej groźne zjawisko dla instalacji elektrycznej samochodu.

 

 1. możliwość ładowania wszystkich typów akumulatorów, rodzaj akumulatora wybiera się
  przełącznikiem „Ca/Gel”
 • Ca – akumulatory wapniowe Ca, otwarte (z koreczkami), standardowe,
 • Gel – akumulatory żelowe Gel, AGM, VRLA, zamknięte (bez koreczków), bezobsługowe,

tryb pracy buforowej.

Ten sam przełącznik służy jednocześnie do przełączania trybu pracy ładowanie szybkie

(„Cyclic”) i ładowanie podtrzymujące („Stand-by”).

 

 1. automatyczny reset: w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V prostownik nie traci ustawionych parametrów
 • po powrocie napięcia prostownik podejmuje działanie od punktu zaniku.

 

 1. automatyczny test akumulatora – prostownik kontroluje przyrost napięcia akumulatora w czasie. Jeśli napięcie to nie wzrasta, prostownik poprzez migotanie diody „ŁADOWANIE” sygnalizuje możliwość uszkodzenia akumulatora, ładowanie trwa nadal,

 

 1. stabilizację napięcia ładowania:
  • Ca – 15.8 V, tylko ta wartość zabezpiecza akumulatory wapniowe przed zjawiskiem zasiarczenia cel,
  • Gel – 14.5 V, zabezpiecza akumulatory żelowe przed utratą pojemności (zamianą elektrolitu w wodę), ponadto cecha ta pozwala na ładowanie akumulatorów o mniejszej pojemności prostownikiem przeznaczonym nominalnie dla akumulatorów o większej pojemności, poprzez automatyczne ograniczenie aktualnej wartości prądu ładowania z chwilą wykrycia faktu osiągnięcia napięcia stabilizacji, oraz uniezależnia parametry ładowania
   od zmian wartości napięcia sieci energetycznej 230 V,

 

 1. stabilizację prądu ładowania: sterownik ogranicza prąd ładowania do wartości ustawionej fabrycznie, zgodnie z deklarowanymi parametrami prostownika, co pozwala m.in. na bezpieczne ładowanie akumulatorów o pojemności większej od optymalnej dla danego typu prostownika, przy czym należy liczyć się jedynie z wydłużeniem czasu ładowania,

 

 1. soft-start prądu ładowania, czyli stopniowe narastanie prądu ładowania, co przy bardzo rozładowanych akumulatorach zabezpiecza przed wypadaniem warstw pasty ołowiowej – masy czynnej z kratek,

 

 1. automatyczne odsiarczanie akumulatora, zastosowany sposób ładowania – ładowanie pulsacyjne, cykliczne – powoduje automatyczne odsiarczanie ogniw, skuteczne zwłaszcza w zakresie niskich
  (od 2 do 10.5 V) napięć akumulatora,

 

 1. automatyczne odłączanie ładowania po wykryciu rzeczywistego stanu końca ładowania (100% pojemności), czyli wówczas, kiedy napięcie na akumulatorze nie wzrasta mimo ładowania,

 

 1. automatyczny restart – ponowne włączenie ładowania, po wykryciu spadku napięcia na ładowanym akumulatorze do wartości 13.2 V,

 

 1. automatyczną regulację prądu ładowania podczas stabilizacji napięcia akumulatora, sterownik zmniejsza prąd ładowania tak, aby nie przekroczyć stabilizowanej wartości napięcia, 15.8 V („Ca”), albo 14.5 V („Gel”),

 

 1. zabezpieczenie termiczne 3 – progowe 2 – punktowe: tyrystory i transformator sieciowy, dokładność regulacji: 1 oC,

 

 1. wymuszone chłodzenie prostownika poprzez zastosowanie wentylatora, co pozwala na zwiększenie maksymalnej wartości prądu ładowania a tym samym skrócenie czasu ładowania akumulatora,

 

 1. odporność na zwarcia krokodylków i zamianę polaryzacji – prostownik „nie iskrzy” przy zwieraniu krokodylków,

 

 1. realizację pracy buforowej – nie trzeba odłączać prostownika od akumulatora bezpośrednio
  po zakończeniu ładowania (prostownik podłączony do akumulatora stale mierzy napięcie na jego zaciskach i automatycznie wyłącza a po stwierdzeniu spadku napięcia ponownie włącza proces ładowania),

 

 1. całkowita autonomiczność pracy – po podłączeniu do akumulatora nie trzeba ustawiać żadnych parametrów pracy, wszystko odbywa się automatycznie (tryb „podłącz i zapomnij”),

 

 1. prostotę obsługi oraz czytelną sygnalizację stanu pracy prostownika.

 

Prostowniki umieszczone są w estetycznych obudowach metalowych malowanych proszkowo.
W obudowy wmontowany jest zestaw  4 diod świecących (LED) informujących o stanie pracy prostownika. Do przyłączenia prostownika do sieci prądu przemiennego służy przewód sieciowy o dł.1.5 – 2 m,
a do przyłączenia akumulatora – dwa przewody o dł. 1.5 m zakończone zaciskami krokodylkowymi.

 

PROCEDURA    ŁADOWANIA

 

Procedura ładowania zastosowana w prostowniku składa się z kilku kolejnych faz.

 

 1. Odsiarczanie: Prostownik ładuje akumulator kilkusekundowymi impulsami, świeci się wówczas dioda „ŁADOWANIE”. Prąd i napięcie ograniczone są fabrycznie ustawionymi wartościami maksymalnymi. Faza ta jest włączana tylko dla akumulatorów rozładowanych poniżej 10.5 V.

 

 1. Ładowanie główne: Prostownik działa podobnie jak powyżej, ale impulsy są znacznie wydłużone. Dioda „ŁADOWANIE” świeci się światłem ciągłym, lecz od czasu do czasu gaśnie w celu przeliczenia parametrów ładowania dla kolejnego cyklu. Po zakończeniu tej fazy, kiedy dioda „KONIEC” zaczyna migać, akumulator naładowany jest w 80%. W fazie tej prostownik cały czas sprawdza przyrost napięcia akumulatora. Jeśli ono nie wzrasta, istnieje podejrzenie, że akumulator jest uszkodzony. Fakt ten sygnalizowany jest miganiem diody „ŁADOWANIE”, lecz ładowanie trwa nadal. W fazie tej, uruchamiana jest również procedura gazowania mająca na celu wymieszanie elektrolitu. Dotyczy
  to tylko akumulatorów wapniowych Ca i jest wykonywana jednokrotnie.

 

 1. Ładowanie końcowe: Prostownik wyszukuje momentu, kiedy napięcie akumulatora nie wzrasta mimo ładowania. Ładowanie jest wówczas przerywane, a akumulator naładowany jest w 100%. Dioda „KONIEC” świeci się światłem ciągłym. W przerwie cyklu ładowania dioda „SIEĆ” miga tyle razy,
  ile razy została powtórzona bieżąca wartość maksymalna. Maksymalny czas trwania tej fazy wynosi
  2 godziny a po wykonaniu restartu (po spadku napięcia akumulatora do 13.2 V) – 1 godzinę. Prostownik, o ile znajdował się w trybie „Ca”, jest przełączany na tryb „Gel”.

 

 1. Monitoring: Kiedy po zakończeniu fazy 3. prostownik nie zostanie odłączony od akumulatora, sterownik w sposób ciągły mierzy napięcie na zaciskach i po wykryciu spadku napięcia doładowuje akumulator krótkimi impulsami.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 

Przed przystąpieniem do ładowania  akumulatora  należy koniecznie  zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcją ładowanego akumulatora.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania prostownika.

 

!!! Procedura ładowania akumulatora wymaga wykonania kolejno po sobie następujących czynności:

 

 1. PIERWSZA CZYNNOŚĆ: podłączyć prostownik do sieci 230 V – dioda “SIEĆ” (żółta) zaczyna migać. Uwaga: Zwarcie krokodylków nie powoduje uszkodzenia prostownika !!! Zwarte krokodylki nie iskrzą!!! Na krokodylkach nie ma napięcia!!!

 

 1. Jeżeli akumulator ma możliwość odkręcenia korków – należy je odkręcić (patrz instrukcja akumulatora).
  Przełącznikiem Ca/Gel, znajdującym się na tylniej ściance, wybrać rodzaj akumulatora – tryb pracy.

 

 1. Przyłączyć prostownik do akumulatora. Zacisk z przewodem koloru czerwonego podłączyć do plusa “+” akumulatora, natomiast zacisk z przewodem czarnym lub niebieskim do minusa “-“. Po wykryciu akumulatora przez sterownik mikroprocesorowy (napięcie akumulatora musi wynosić minimum 2.5 V) – dioda „SIEĆ” zaczyna się świecić światłem ciągłym, a w ciągu 2 sekund sterownik podejmuje decyzję,
  czy ładować akumulator: zaczyna świecić się dioda “ŁADOWANIE”, czy nie, (ponieważ jest on naładowany): zaczyna migać dioda “KONIEC” (zielona).

Uwaga 1: dioda „ŁADOWANIE” jest dwukolorowa: kolor czerwony oznacza pracę w trybie dla      akumulatorów wapniowych (Ca) lub ładowania szybkiego (Cyclic), kolor zielony oznacza pracę
w trybie dla akumulatorów żelowych i AGM ( Gel ) lub w trybie ładowania podtrzymującego (Stand-by).

Uwaga 2: dioda „ŁADOWANIE” od czasu do czasu gaśnie. Jest to zjawisko normalne i wynika
z przyjętego algorytmu ładowania – ładowanie pulsacyjne, cykliczne – w czasie przerwy sterownik      przelicza parametry ładowania dla następnego cyklu. Czasy świecenia obu diod są zmienne.

 

 1. Migająca dioda “KONIEC” oznacza że faza ładowania głównego zakończyła się (i akumulator, naładowany do ok. 80 % pojemności, można odłączyć od prostownika) a prostownik przechodzi
  do fazy ładowania końcowego. Prostownik wyszukuje momentu, kiedy napięcie akumulatora
  nie wzrasta mimo ładowania. Ładowanie jest wówczas przerywane a akumulator naładowany jest
  w 100%. Dioda „KONIEC” świeci się światłem ciągłym . W przerwie cyklu ładowania końcowego dioda „SIEĆ” miga tyle razy, ile razy została powtórzona bieżąca wartość maksymalna.

Uwaga 1: nie trzeba odłączać prostownika bezpośrednio po zakończeniu ładowania. Kiedy dioda      „ŁADOWANIE” nie świeci, ładowanie jest przerwane, a prostownik przechodzi do fazy monitoringu.      Sterownik nadal kontroluje napięcie akumulatora i ponownie podejmuje ładowanie po stwierdzeniu jego      spadku do 13.2 V (praca w trybie buforowym).

 

 1. Po zakończeniu ładowania jako pierwszy (!!!) odłączyć prostownik z sieci 230 V, a następnie
  od akumulatora.

Uwaga 1: Błędne przyłączenie krokodylków lub ich zwarcie, wówczas prostownik „nie iskrzy”, nie      powoduje uszkodzenia prostownika. Sterownik nie “widzi” źle podłączonego akumulatora lub      akumulatora o napięciu niższym niż ok. 2 V i wyższym od 17 V !!!

Uwaga 2: Prostownik posiada zabezpieczenie termiczne. Ładowanie jest ograniczane lub      wstrzymywane do chwili ostygnięcia transformatora lub tyrystorów. W tym czasie uruchomiany jest      wentylator i zapala się czerwona dioda „Temperatura”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNA  EKSPLOATACJA  PROSTOWNIKA

 

 

 1. Prostowniki nie wymagają żadnej szczególnej uwagi podczas eksploatacji. Typowe błędy popełniane przez użytkowników, a mianowicie zwarcie krokodylków prostownika i błędne ich przyłączenie
  do biegunów akumulatora nie powodują uszkodzenia prostownika.
 2. Ze względu na fakt, że podczas ładowania akumulatorów wydzielają się niebezpieczne gazy (wodór
  i tlen), prostowniki powinny być używane w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych.
 3. Nie wolno narażać ich na bezpośrednie działanie wilgoci (opadów atmosferycznych), źródeł ciepła oraz zasłaniać otworów wentylacyjnych.

 

 

 

 

WARUNKI  GWARANCJI

 

 

 1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie prostownika użytkowanego zgodnie
  z niniejszą instrukcją obsługi i udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu prostownika.
 2. Producent nie odpowiada za uszkodzenia prostownika i przyłączonych do niego urządzeń wynikłe
  z użytkowania prostownika w sposób niezgodny z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji.
 3. Naruszenie plomby zabezpieczającej, samowolne dokonywanie napraw przez użytkownika lub inne osoby nieuprawnione do świadczenia napraw gwarancyjnych powoduje unieważnienie uprawnień gwarancyjnych.
 4. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką
  i podpisem sprzedawcy, bez skreśleń i poprawek.
 5. Przed złożeniem reklamacji lub w przypadku chęci uzyskania wszelkich dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z naszym specjalistą – konsultantem (tel. 0-509-360-178).
 6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakichkolwiek usterek w działaniu prostownika należy wadliwy prostownik wraz z ważną kartą gwarancyjną dostarczyć do sprzedawcy, u którego był
  on zakupiony.

 

 

 

Opis reklamowanej niesprawności: (wypełnienie przyspieszy załatwienie reklamacji).

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

               Podpis  reklamującego     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

DANE TECHNICZNE

 

 

 

Typ prostownika

MBM 24-35 MBM 24-47 MBM 36-25 MBM 36-30 MBM 48-18 MBM 48-25
Typ akumulatora Ca lub Gel Ca lub Gel Ca lub Gel Ca lub Gel Ca lub Gel Ca lub Gel
Prąd ład. skuteczny                     A 25 33 20 22 13 17
Prąd ład. szczytowy                     A 35 47 25 30 18 25
Napięcie wyjściowe                     V 24 24 36 36 48 48
Napięcie zasilające            ~ 50 Hz 230 230 230 230 230 230
Moc pobierana                           VA 600 800 600 800 600 800
Bezp. zwłoczny WTA-T                A 5 5 5 5 5 5
Ciężar prostownika                    kg 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0
Wymiary obud. (Dł./Sz./Wys.) mm 380/210/120 380/210/120 380/210/120 380/210/120 380/210/120 380/210/120
Optymalna pojemność akum.  Ah 100-350 132-470 68-250 88-300 52-180 68-250

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

CE  –  DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

Niniejszym deklaruję, że następujące urządzenia spełniają wymagania dyrektyw i norm UE:

 1. Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC ze zmianami
 2. Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336/EEC ze zmianami

Zastosowano poniżej wyszczególnione normy zharmonizowane:

Dyr. 2006/95/EC                            Dyr. 89/336/EEC

Typ                    Rodzaj urządzenia           Norma zharmon.                       Norma zharmon.

MBM xx/yy                 Prostownik                     PN-EN 60335-2-29:2003            PN-EN 55014-1:2000+A1+A2

mikroprocesorowy               PN-EN 60335-1:1999                    PN-EN 55014-2:1997+A1

PN-EN 61000-3-2:2000

PN-EN 61000-3-3:1995+A1

War. Techniczne:   WT-SEMI-2010

Archiwum:            MBM xx/yy

Prostowniki spełniają Dyrektywę Niskonapięciową LVD 2006/95/EEC.

Prostowniki spełniają Dyrektywę 89/336/EEC dostosowującą do postępu technicznego                  Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności      elektromagnetycznej)            pojazdów.

Informuję, że zgodność z powyższymi normami została potwierdzona badaniami wykonanymi
w laboratoriach PCBC w Warszawie ul. Kłobucka 23A w 2004 r.

 

Sprawozdanie z badań na EMC: BE/918/2004

Sprawozdanie z badań na bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego
i podobnego;

Część 2-29: Wymagania szczegółowe dla ładowarek akumulatorów: BE/857/2004

 

 

 

 

Wrocław, dnia 1 lipca 2013 r.                                                                                     Andrzej Pietrzak